มัทรานี ของ ภูฉาน พันฉาย เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่เสนอมุมมองชีวิตที่หลากหลาย มุ่งแสดงปัญหาสังคมด้วยแนวคิดที่ลุ่มลึกและสร้างสรรค์ สื่อถึงความตั้งใจจริงของผู้เขียนที่จะให้วรรณกรรมมีบทบาทจรรโลงสังคม นอกจากนี้ ผู้เขียนยังมีกลวิธีการนำเสนอที่น่าสนใจ โดยให้ภาพและสีสันท้องถิ่นได้อย่างชัดเจน