มหาวิทยาลัยบนคันนา ชาวนาอัจฉริยะ 1 ไร่ 1 แสน เป็นเรื่องเล่าจากชีวิตจริงที่หลากหลายด้วยภาษาที่เรียบง่าย ถ่ายทอดหลักการและแนวทางขององค์ความรู้เกษตรสรรพสิ่ง 1 ไร่ 1 แสน อันเป็นนวัตกรรมการเกษตรอินทรีย์แห่งยุคสมัย โดยนำเสนอแนวคิดใหม่ในการเกษตรที่อิงแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการทำการเกษตรให้คนรุ่นใหม่ตระหนักว่าวิชาชีพเกษตรกรเป็นวิชาชีพที่มีเกียรติ และสามารถสร้างฐานะอันพออยู่พอกินได้โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมหรือเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น

ผู้เขียนยังมองทะลุไปถึงบริบททางสังคม ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ และความไม่สมดุลกันระหว่างชนบทกับเมือง ให้ความรู้ที่มีคุณค่า เหมาะกับความต้องการของสังคมไทย คือการปลูกข้าวให้มีคุณภาพสูงสุด ประหยัด และรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีคุณค่า คือดินอุดม น้ำสะอาด อากาศบริสุทธิ์และทัศนียภาพสวยงาม ให้ความสำคัญกับหลักการปลูกข้าวที่ประณีต ใส่ใจ ตั้งใจ และเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ โดยใช้วรรณศิลป์นำเสนอแนวคิดให้เข้าใจได้กระจ่างแจ้ง เพลิดเพลิน มีเทคนิคการนำเสนอหลายรูปแบบ จึงอ่านได้อย่างเพลิดเพลิน มีตัวอย่างประกอบอย่างสมเหตุสมผลและเหมาะกับการดำเนินเรื่อง เหมาะสมที่จะได้รับรางวัลชนะเลิศ