เป็นวรรณกรรมเยาวชนในด้านมานุษยวิทยา ให้ความรู้เกี่ยวกับผีตองเหลืองซึ่งเป็น ขนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในป่า เนื้อเรื่องน่าสนใจให้แง่คิดในการใช้ชีวิตโดยเคารพธรรมชาติสะท้อน ความบริสุทธิ์ของจิตใจ อ่านแล้วรู้สึกถึงความอบอุ่นในครอบครัว สร้างทัศนคติที่ดีระหว่าง คนเมืองกับชนเผ่า การใช้ภาษาสละสลวย เหมาะสมกับวัย ดำเนินเรื่องน่าสนใจ การจัดรูปเล่มหากเพิ่มภาพประกอบจะทำให้หนังสือสมบูรณ์ยิ่งขึ้น