ป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่หยิบยกเอาปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยร่วมสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องราวในแวดวงของแพทย์และพยาบาล ซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงของผู้เขียนด้วยการนำเสนอในชิงตั้งคำถามต่อประเด็นทางศีลธรรม และมนุษยธรรมผ่านศิลปะการเขียนที่ให้ความสำคัญกับการจัดองค์ประกอบของเรื่อง การเล่าเรื่องแบบตรงไปตรงมาและจริงใจ แต่กระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกเชิงจริยธรรมอย่างมีพลัง