ฟื้นฝันบรรณพิภพ  ของ โกฏิดารา 2551 เป็นกวีนิพนธ์สะท้อนความเป็นไปในสังคม  ผู้เขียนแต่งเป็นบทกวีจบในบท  รวมกันหลายบท   โดยแบ่งออกเป็น 5 ภาค คือ กังวลชาติ  นิราศเดือน  เตือนสมัย  ใจรู้ทัน และฟื้นฝันบรรณพิภพ  ผู้เขียนมุ่งเน้นเรื่องการสะท้อนปัญหาสังคม  ทันสถานการณ์  ทันโลก  สามารถแสดงทัศนะและอารมณ์ต่อต้าน  หรือเสียดสีได้ดี

 

ผู้เขียนสามารถเลือกสรรคำได้เหมาะงาม   เล่นคำสำนวนได้ดีและมีการ “ละเล่น” โวหารให้ทันสมัยขึ้น  โดยการนำคำสมัยใหม่หรือคำภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ในเชิงเสียดสี  หรือสะท้อนสถานการณ์ทันสมัย