เป็นหนังสือที่เปิดมิติใหม่แห่งการศึกษาพุทธประวัติ โดยใช้วิธีพิจารณาบริบททางประวัติศาสตร์  และสภาวะแวดล้อมทางสังคมของอินเดียในยุคพุทธกาล ผ่านการวิเคราะห์ในมุมมองต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมสมัยพุทธกาล ผ่านเหตุและผลอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ อันจะทำให้ผู้อ่านเข้าใจศาสนาพุทธและพุทธประวัติอย่างมีเหตุผล ผู้เขียนตั้งใจแสดงถึงมนุษยภาวะอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้า โดยมีพื้นฐานมาจากงานวิจัย จึงมีการค้นคว้าและข้ออ้างอิงที่น่าเชื่อถือ นำเสนอแนวคิดที่ท้าทายความเชื่อเดิมหลายประการ ทั้งยังใช้ภาษาสำนวนที่สละสลวย เข้าใจง่าย ถือเป็นหนึ่งในความตั้งใจที่จะให้สังคมไทยได้ศึกษาแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาโดยข้ามกรอบที่ฟังตามกันมาไปสู่กรอบแห่งวิจารณญาณ