เป็นเกร็ดพงศาวดารไทยตอนหนึ่งที่เน้นคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างที่ดีข้อหนึ่งแต่ยังไม่โดดเด่นเท่าที่ควร การเขียนภาพสมจริงและลำดับภาพทำได้ดี มีสำนวนผิดเล็กน้อยและบัลลูนหรือวงคำพูดไม่ถูกที่บางภาพ