เป็นหนังสือที่ผู้ประพันธ์คือ สันติสุข โสภณศิริ ได้นำพุทธประวัติมาเรียบเรียงขึ้นใหม่ด้วยภาษาที่เรียบงำย ราบรื่น และไพเราะ มีความยาวไม่มากเหมาะสมสำหรับเยาวชนและคนทั่วไป เป็นการนำเสนอพุทธประวัติที่แตกต่างจากที่เคยพบเห็นโดยทั่วไป การจัดพิมพ์และภาพประกอบเรียบร้อย สวยงาม นับว่าเป็นหนังสือที่มีคุณค่เล่มหนึ่ง คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีมติป็นเอกฉันท์เห็นสมควรให้ได้รับรางวัลที่ ๓ ประเภทหนังสือดีในอดีต