เป็นนวนิยายแนวส่งเสริมคุณค่าสิ่งแวดล้อม มีเนื้อหาสร้างสรรค์ให้กำลังใจแก่ผู้ที่ทำงานเพื่อส่วนรวม ด้วยอุดมกรณ์ที่แน่วแน่ มีเป้าหมายในการนำเสนอชัดเจนและดีงาม ด้วยการใช้ภาษาและสำนวนโวหารที่เข้าใจง่าย แต่คมคายและน่าประทับใจ