พญาอินทรีเป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่มีเนื้อหาหลากหลาย จากข้อมูลร่วมสมัยในมุมมองของนักหนังสือพิมพ์ ผู้ประพันธ์นำเสนอความเป็นไปและปัญหาของผู้คนต่างชนชั้นที่เกิดขึ้นในสังคม ทั้งด้านการเมือง วิทยาศาสตร์ และชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์น่าสนใจด้วยกลวิธีการนำเสนอที่ชวนติดตามตั้งแต่ต้นจนจบ ในภาพรวม เรื่องสั้นในหนังสือ “พญาอินทรี” สามารถสื่อแนวคิด อารมณ์และความรู้สึกได้เข้มข้นจริงจัง ด้วยสำนวนโวหารที่มีสีสันมีชีวิตชีวาและทรงพลัง ทำให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจเรื่องและเห็นภาพได้กระจ่างชัด