ผ้าบาติก มรดกแห่งการเสด็จเยือนชวา เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเสด็จฯ ประพาสชวา 3 ครั้ง ของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้ทรงนำสิ่งที่พบเห็นมาพัฒนาบ้านเมืองด้านต่าง ๆ หลายด้าน เช่น การชลประทาน  การคมนาคม  การจัดและการดูแลสวน  ทรงสนพระราชหฤทัยเป็นพิเศษในอุตสาหกรรมพื้นบ้านโดยเฉพาะการจัดทำผ้าบาติก

ผู้จัดทำนำเสนอเนื้อหาผ่านเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่บรรพบุรุษเป็นเจ้าของโรงงานผ้าบาติกในชวา ซึ่งได้ตามเสด็จรับใช้เบื้องพระยุคลบาท และได้เข้ามาทำงานในสยามประเทศ  สมาชิกในครอบครัวรุ่นหลานได้รับรู้บันทึกของคุณทวดจากการบอกเล่าของคุณตา และเรียนรู้วิธีการเขียนผ้าจากคุณป้า

การเสนอข้อมูลโดยการเล่าเรื่อง และการสอนให้ปฏิบัติจริง ทำให้ชวนติดตาม มีภาพประกอบทั้งภาพวาดและภาพถ่าย มีภาคภาษาอังกฤษในเล่มเดียวกัน