ใช้ตัวละครวัยเดียวกับวัยรุ่น สื่อความหมายให้ผู้อ่านในวัยนี้ได้
มีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เน้นความสัมพันธ์ของครอบครัว สอนให้คนรู้จักทำงานทำงานให้มีคุณค่า สะกดคำผิด ได้ความคิดจากเรื่องอื่น
ในการเขียนเรื่องต่อไปผู้เขียนควรเขียนเลขหน้าด้วย ถ้าจะจัดพิมพ์ควรมีบรรณาธิการกิจและในเนื้อเรื่องควรมีภาพประกอบ