ความคิดสร้างสรรค์ดี ภาพขัดเจนเหมาะสมกับเรื่อง วิธีการเล่าเรื่องทำได้ต่อเนื่องพอใข้บัลลูนหรือวงคำพูดทำได้ถูกต้องตามรูปแบบการอ่านจากช้ายไปขวา น่าเสียดายที่คำผิดมีมากทั้งที่เป็นคำง่าย ๆ