ประเทศของเรา และเรื่องเล่าหลาย ๆ เรื่อง ของอภิชาติ จันทร์แดง เป็นรวมบทกวีที่นำเสนอเรื่องราวของสังคมไทยร่วมสมัยในมิติต่าง ๆ  เช่น สื่อและข่าวสารที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตผู้คน สถานการณ์ความรุนแรงทั้งในเมืองหลวงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ประพันธ์เล่าเรื่องราวของสังคมจากมุมมองของชีวิตผู้คนทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ ชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ล้วนต้องตกอยู่ในภาวะแห่งความหวาดกลัวในทุกขณะของการใช้ชีวิตประจำวัน ความระทดท้อต่อชีวิตในท่ามกลางความรุนแรงและภยันตรายต่าง ๆ ในสังคมเพื่อให้ผู้อ่านเห็นใจและเข้าใจสภาพการณ์เหล่านั้นมากยิ่งขึ้น

ด้านรูปแบบการประพันธ์ ผู้ประพันธ์ใช้กลอนสุภาพและกลอนเปล่าในการนำเสนอเรื่องเล่าต่าง ๆ จากหลากหลายมุมมองด้วยลีลาที่เรียบง่ายแต่กินใจ