โครงเรื่องโดยรวมดี เป็นการแสดงพฤติกรรมของตัวละครชุดเดียวกัน บอกเล่าเรื่องราวเป็นตอน ๆ โดยแต่ละตอนเป็นเหตุการณ์สนุกสนานเฮฮา และแสดงความซื่อปนเซ่อของตัวละครเอก (บุญโฮม) ผู้เขียนสามารถนำภาษาอีสานพื้นบ้านมาผสมผสานได้อย่างสนุกสนาน ขณะเดียวกันได้แสดงบุคลิก อุปนิสัย และวัฒนธรรมพื้นบ้านโดยรวมของชาวชนบทที่มีอาชีพทำนา

ฝีมือการวาดภาพสวยงามทั้งลายเส้นและอารมณ์ของตัวละคร และบุคลิกของตัวละครแต่ละตัวมีเอกลักษณ์แสดงความเป็นไทยชัดเจน การดำเนินภาพต่อเนื่องเป็นธรรมชาติชวนติดตาม