ผู้เขียนสามารถนำหลักธรรมบางข้อมาปรับเป็นนิยายภาพได้อย่างคมคาย ดำเนินเรื่องได้กลมกลืนกับเป้าหมาย ล้ายเส้นสวยงามตัวละครมีเอกลักษณ์