ต้นฉบับรวมบทกวีระดับเยาวชนชุด “บรรทุดสุดท้ายในฤดูกานต์” ของ ชาตรี ตราชู นำเสนอในรูปแบบฉันทลักษณ์กลอนสุภาพ ผู้เขียนแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ช่วง คือ คิมหันต์ วัสสาน และเหมันต์ แต่ละชิ้นงานไม่ได้เป็นเรื่องเดียวกัน เขียนต่างกรรมต่างวาระ แต่เนื้อหาได้เชื่อมโยงเรื่องราววิถีชีวิตผู้คนเล็ก ๆ กับธรรมชาติแห่งฤดูกาลที่จัดหมวดหมู่ไว้ได้ค่อนข้างกลมกลืน นับเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของกวีนิพนธ์ชุดนี้

ด้านฝีมือ ถือว่ามีชั้นเชิงวรรณศิลป์ใช้ได้ทีเดียว ทั้งในแง่ทักษะสำนวนภาษาที่ผู้เขียนเลือกใช้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหา โดยให้ความสำคัญกับฉันทลักษณ์ควบคู่กันไป  แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยความที่ผู้เขียนยังอยู่ระดัยเยาวชน ในเรื่องคำและความหมายที่กลมกลืนซึ่งเป็นจุดเด่นนั้น เมื่อดูภาพรวมทั้งชุดอาจจะมีจุดบกพร่องบ้าง แต่ก็เป็นจุดเล็ก ๆ สามารถแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาฝีมือให้ดียิ่งขึ้น ๆ ได้ไม่ยาก ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมา คณะกรรมการจึงมีมติให้กวีนิพนธ์ชุด “บรรทุดสุดท้ายในฤดูกานต์” สมควรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท “รางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์” หมวดกวีนิพนธ์