นาฏกรรมเมืองหรรษาเป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น 10 เรื่อง ซึ่งสะท้อนภาพชีวิตของคนเมืองหลวงที่สับสนวุ่นวาย เช่น การสนับสนุนและการต่อต้านอดีตนักการเมือง การใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง การตกเป็นทาสของสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ การติดสินบนตำรวจจราจร ฯลฯ ผู้ประพันธ์นำเสนอชีวิตของคนเมืองได้อย่างหลากหลายและมีสีสัน ด้วยมุมมองที่มีเอกลักษณ์ โดยใช้กลวิธีการประพันธ์เรื่องสั้นแบบหักมุมอย่างมีอารมณ์ขันเชิงเสียดสีและขมขื่นทำให้ผู้อ่านเกิดความหรรษา ผู้ประพันธ์ชี้ให้เห็นว่าความดีงามและความยุติธรรมกำลังเลือนหายไปเพราะผู้คนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน จึงเรียกร้องให้คนที่เห็นปัญหาลงมือกระทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อยับยั้งพฤติการณ์อันเลวร้าย มิใช่เพียงแต่เฝ้ามองหรือพร่ำบ่นอยู่อย่างเดียว