“นักประดิษฐ์ ทุกคนเป็นสิ่งประดิษฐ์” ของ ภูฉาน พันฉาย เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่เสนอภาพการดำเนินชีวิตและโลกทัศน์ของชาวชนบทท้องถิ่นภาคใต้ของไทยในยุคปัจจุบัน ซึ่งวิถีชีวิตของสังคมเมืองสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา การเมือง การท่องเที่ยว เงินทุนจากต่างประเทศ ฯลฯ กำลังรุกล้ำเข้าไปอย่างรวดเร็ว   เป็นผลให้ชีวิตความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมต้องเปลี่ยนแปรไป แต่ในขณะเดียวกันชาวบ้านก็ได้ปรับเปลี่ยนสิ่งที่เข้ามาใหม่เหล่านั้นให้สอดคล้องกับวิถีของตนได้อย่างน่าสนใจ

ผู้เขียนมีความสามารถในการเล่าเรื่องและการใช้ภาษา สร้างภาพเหตุการณ์ในแต่ละเรื่องอย่างละเอียดลุ่มลึก และมีกลิ่นอายสีสันของท้องถิ่น ทั้งยังซ่อนปมปรัชญาให้ผู้อ่านได้ขบคิดและตั้งคำถามเกี่ยวกับตนเองและสังคมที่ตนสังกัดอยู่ว่าเรากำลัง “ประดิษฐ์” และ “ถูกประดิษฐ์” อย่างไรบ้าง

หนังสือรวมเรื่องสั้น นักประดิษฐ์ทุกคนเป็นสิ่งประดิษฐ์ จึงสมควรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัล           เซเว่นบุ๊คอวอร์ดประจำปี 2553