รวมบทกวี ทิวทัศน์ของความคิดถึง ของ โกสินทร์  ขาวงาม  ผู้ประพันธ์เรียกผลงานเรื่องนี้ว่า เป็น “แสงเงาของจิตรกร  สีสันของจินตกวี”  ผู้ประพันธ์ผสานกลวิธีทางจิตรกรรมกับการนำเสนอทางวรรณศิลป์เนื้อหาเป็นวิถีชีวิตในชนบทของครอบครัวที่อบอุ่นความสัมพันธ์ของพ่อกับลูกและสรรพสิ่งรอบตัว

ด้านกลวิธีการประพันธ์ใช้กลอนแปดที่มีลีลาลื่นไหลไพเราะและมีลักษณะเฉพาะตน ผู้ประพันธ์เล่นกับภาษาทั้งเสียงและการใช้คำ  บางตอนจงใจใช้ภาษาอังกฤษ บางครั้งใช้ลีลาการเล่าเรื่องแบบบทสนทนา