เป็นเรื่องของ “ทัน” คนรุ่นใหม่ที่ซาบซึ้งในคำสอนของครูพิชิต  ครูมักจะนำเรื่องราวที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตแบบไทยที่กินอยู่อย่างพอเพียงมาบูรณาการกับการเรียนการสอนวิชาต่างๆ  ส่งผลให้ “ทัน” ผู้เป็นลูกศิษย์ได้เรียนรู้  จดจำ  สนใจ ใฝ่รู้เรื่องราวของวิถีชีวิตชาวชนบท  และตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย