หนังสือเล่มนี้นำเสนอแง่คิดและมุมมองต่อโลกและสังคมรอบด้าน ที่จะสร้างสุขให้ผู้คนทั่วไปได้ไม่ยาก ผู้เขียนรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยในต่างประเทศ มาผสมผสานกับประสบการณ์ส่วนตัวได้อย่างกลมกลืน จึงมีคุณค่าในทางความคิด การดำเนินชีวิต ทัศนะในการมองโลกตามความเป็นจริง ทั้งที่เป็นและควรจะเป็น รวมถึงการดำรงตน ความรักความเมตตา ความกรุณา  ความสุขแท้จริงที่เกิดจากการให้ ความเสียสละ  ความพอเพียง ไม่เห็นแก่ตัว

ลีลาการนำเสนออ้างอิงแนวคิดของนักคิดทั้งไทยและสากลมาอธิบายสนับสนุนได้อย่างน่าเชื่อถือ ด้วยสำนวนความเรียงที่มีลีลาน่าอ่าน เพลิดเพลิน เข้าใจง่าย ประกอบตัวอย่างจากประสบการณ์จริงของผู้เขียนและบุคคลที่มีชื่อเสียง เขียนได้อย่างมีอรรถรส ภาษาสละสลวย อ่านสบาย และงานเขียนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอ่านได้อย่างดี

คณะกรรมการตัดสินจึงมีมติให้ “ทักษะความสุข”  ของ นิ้วกลม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทสารคดี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔