เป็นหนังสือที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรมพื้นบ้านนำกลอนท้องถิ่นมาบรรยายได้ดี ผู้อ่านได้เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น เพลงพื้นบ้าน ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับเยาวชน ช่วยปลูกจิตสำนึกให้แก่คนในสังคมให้ตระหนักถึงคุณค่าของเพลงพื้นบ้านที่กำลังจะเลือนหายไปตามกาลเวลา ช่วยให้ผู้อ่านเกิดแรงบันดาลใจที่จะรักษาศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน