เสนอเรื่องร่วมสมัย เหมาะสำหรับวัยรุ่นอ่าน ใช้ภาษาง่าย ๆ ฉากในโรงพยาบาลสมจริง เนื้อหามีคติสอนใจ ให้ข้อคิด ภาษาดี สะท้อนความคิด และคุณธรรม เป็นเรื่องที่ช่วยให้ผู้ป่วยเอดส์มีความทัดเทียมในสังคม แต่เนื้อหาบางส่วนยังเกินจริง การแก้ปัญหาในเรื่องง่ายเกินไป  ทำให้ไม่สนุกเท่าที่ควร