เป็นสารคดีที่จูงใจให้มองชีวิตในแง่ดี ให้มีกำลังใจในการแก้ปัญหาหรืออุปสรรคให้คุณค่าต่อชีวิต หากรู้จักเอาชนะและหาทางแก้ปัญหาได้