เป็นเรื่องเชิงสารคดีเพียงเรื่องเดียวที่ผ่านเข้ารอบ อ่านแล้วให้ความรู้ ผู้เขียนบันทึก
ค่อนข้างละเอียดภาพประกอบน่าเอ็นดู คำธิบายเป็นแบบอย่างการเขียนให้เด็กเขียนหนังสือลักษณะนี้ได้ ผู้แต่งมีความใฝ่รู้ เป็นสารคดีที่ดี