ชราทารก    เป็นรวมเรื่องสั้นจำนวน 10 เรื่อง สะท้อนปัญหาผู้สูงอายุที่ขาดความอบอุ่น ความรุนแรงในครอบครัว   ความยากลำบากในทำมาหากิน และการถูกเอารัดเอาเปรียบในสังคม ผู้เขียนนำเสนอในแง่มุมที่หลากหลาย เช่น “เรื่องชราทารก”  และ “เรื่องลูกรัก” กล่าวถึงผู้สูงอายุที่ขาดความอบอุ่นและลูกหลานไม่เข้าใจ ไม่ดูแล ทำให้ต้องอยู่โดยลำพัง  มีจุดเด่นที่สะท้อนภาพของผู้สูงอายุในยุคปัจจุบันได้ดี สื่อถึงความตั้งใจที่จะให้ผู้คนรู้จักและเข้าใจผู้สูงอายุมากขึ้น

ดังนั้น ชราทารก ของ อธิวัฒน์  พงษ์สุระ จึงสมควรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวดรวมเรื่องสั้น ประจำปีพุทธศักราช 2559