เป็นกวีนิพนธ์ที่กล่าวถึงการเป็นคนไทย สำนวนโวหาร ประชดประชัน เสียดสีและมีอารมณ์ขัน ให้สุนทรียภาพทางความคิด ฉันทลักษณ์แน่น มีความอลังการ