แสดงธรรมะด้วยโวหารสัญลักษณ์ เปรียบจิตในสมาธิเหมือนดักแด้ เป็นชีวิตที่เจริญเดิบโตอยู่ตลอดเวลาตามธรรมชาติ ผีเสื้อเกิดจากดักแด้ฉันใด พุทธธรรมก็เกิดจากจิตที่มีสมาธิฉันนั้น เนื้อหาชัดเจนมีลักษณะกึ่งวิชาการกึ่งกวีนิพนธ์ สอนหลักธรรมโดยใช้ธรรมชาติเป็นสื่อ ทำให้คนอ่านซาบซึ้งในเรื่องที่ลึกซึ้งได้ดี ด้วยภาษาที่งดงาม ไพเราะ กินใจ