ผู้เขียนแต่งเป็นจดหมาย ๓๙ ฉบับถึงลูกของตน นำประสบการณ์จริง และความรู้ต่าง ๆ มาเรียบเรียง สั่งสอนให้ลูกปฏิบัติในทางที่ถูกที่ควร มีลีลาชวนอ่าน และน่าติดตาม