เป็นหนังสือประเภทเกร็ดความรู้ บอกความหมายหรือที่มาของคำต่าง ๆนับเป็นภูมิปัญญาไทยที่น่าส่งเสริมและเผยแพร่