“คืนปีเสือและเรื่องเล่าของสัตว์อื่น ๆ” ของ จเด็จ กำจรเดช เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น ๑๑ เรื่อง มุ่งสะท้อนภาพวิถีและชีวิตชาวบ้าน เน้นหนักในพื้นที่ภาคใต้ โดยชี้ให้เห็นภาพชีวิตแบบเดิมที่เต็มไปด้วยป่าเขาลำเนาไพร สิงสาราสัตว์ และการใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย กับชีวิตที่ถูกเทคโนโลยีสมัยใหม่รุกล้ำตามความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ โดยตั้งต้นด้วยเรื่องเล็ก ๆ แต่เกี่ยวพันหรือยึดโยงไปสู่เรื่องใหญ่ หรือเรื่องหลักของประเทศหรือแม้กระทั่งเรื่องของโลก  บางครั้งแสดงความรู้ด้านตำนาน ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วรรณกรรม  ฯลฯ มากจนอาจกล่าวได้ว่า แหวกขนบของเรื่องสั้น

ผู้เขียนมีวิธีการนำเสนอเรื่องเล่าที่แปลกใหม่แตกต่าง  ทำให้ซับซ้อนขึ้นด้วยวิธีเล่าสลับไปสลับมาทั้งย้อนไปในอดีตและก้าวไปในอนาคต และไม่ใช่ครั้งเดียวในแทบทุกเรื่อง  รวมทั้งการเล่นกับโลกภายในที่เต็มไปด้วยจินตนาการจนแยกไม่ออกจากโลกภายนอก  และอาศัยความเหลื่อมกันของสองโลกนี้เป็นตัวทำให้เกิดความคลุมเครือได้อย่างงดงามและกระแทกใจ เป็นเรื่องสั้นที่มีความเป็นสมัยใหม่  มีเสน่ห์ สมยุคสมสมัย

คณะกรรมการตัดสินจึงมีมติให้หนังสือรวมเรื่องสั้น “คืนปีเสือและเรื่องเล่าของสัตว์อื่น ๆ”  ของ จเด็จ กำจรเดช ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทรวมเรื่องสั้น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔