กานท์เวลาของผู้คน ผลงานการประพันธ์ของ กิตติ  อัมพรมหา เป็นงานร้อยกรองที่ครบถ้วนด้วยองค์ประกอบของวรรณศิลป์  ประกอบด้วยฉันทลักษณ์เป็นกลอนแปดตลอดทั้งเรื่องเขียนได้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ มีความไพเราะของถ้อยคำที่นำเสนอ แต่มีข้อผิดพลาดบางแห่ง เช่น การใช้คำสัมผัสซ้ำระหว่างวรรคระหว่างบท เนื้อหาสาระได้แรงบันดาลใจจากข่าวสารและเหตุการณ์ที่ปรากฏในสังคม ตลอดทั้งเรื่องราวที่พบเห็นด้วยตนเอง เช่น ดอกฝันป่าเมือง สถานการณ์บนจอแผ่น ในมุมมองของหนู กำสรวลแผ่นดิน ก่อนสังคมสิ้นลมหายใจ การใช้ถ้อยคำถูกต้องงดงามด้วยรสคำและรสความในการอธิบายถ่ายทอดความคิดของตนเอง มีสาระในด้านความรู้ ความคิดอันเป็นสัมพันธภาพตามหัวข้อของเนื้อเรื่องที่กำหนด  กวีโวหารเพื่อสร้างความไพเราะความประทับใจทำได้ดีในบางบทต้องให้ประสบการณ์ในการฝึกฝนเพาะบ่มต่อไป เพื่อสร้างความสนใจได้อย่างเหมาะสม และทำให้ผู้อ่านซาบซึ้งประทับใจ ด้านความคิดสร้างสรรค์ ผู้เขียนพยายามสะท้อนปัญหา ปรากฏการณ์ตามที่ได้พบเห็นหรือตามความเป็นจริงได้อย่างน่าสนใจ

ดังนั้น  กานท์เวลาของผู้คน  ของ กิตติ  อัมพรมหา จึงสมควรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด  ประเภทรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวดกวีนิพนธ์ ประจำปีพุทธศักราช 2560