ต้นฉบับชุด กลับบ้านเรานะ Back Home ของ แสนภูมิ กล้าอยู่ เป็นงานรวมบทกวีฉันทลักษณ์รูปแบบกลอนแปด ผู้เขียนมีความสามารถในเชิงฉันทลักษณ์พอสมควรในฐานะกวีระดับเยาวชน ส่วนภาษาหรือคำ-สำนวนที่นำมาเรียงร้อยบางจุดอาจมีสะดุดบ้าง แต่ก็ถือว่าบกพร่องน้อยมาก

ด้านเนื้อหา ผู้เขียนได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกโหยหาชีวิตวัยเด็กชนบททุกมิติที่พึงมี ทั้งทุกข์ สนุกสนาน ซุกซนตามวัย เมื่อย้อนทวนความทรงจำจึงอยู่ในภาวะ ‘คิดถึงบ้าน’ คิดถึงความผูกพันในครอบครัว คิดถึงงานวัดและพระที่คอยกล่อมเกลาจิตใจ คิดถึงบรรยากาศหลากหลายในโรงเรียนตอนเริ่มหัดเขียนอ่าน  บทกวีแสดงให้เห็นถึงความรักความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ และยังแสดงให้เห็นว่าวัยเด็กมีโลกจินตนาการ บริสุทธิ์กว้างไกล ต่างจากชีวิตวัยหนุ่มในเมือง ยุคที่เทคโนโลยีก้าวล้ำ…

“…ยุคนี้เทคโนโลยีคลี่ขยาย                  สื่อสารผ่านเครือข่ายไร้ปัญหา              

คนไกลใกล้ชิดสนิทตา                       คนใกล้ไกลกว่าสนิทใจ…”

“กลับบ้านเรานะ” มีความหมายหลายนัย เช่น หากกำลังพำนักอยู่เมืองใหญ่ก็ส่งใจไปบ้าน ไม่ก็ตัดสินใจกลับไปอยู่บ้านจริง ๆ หรือบางคราวพาตัวเองกลับไปเยี่ยมบ้านอย่างน้อยก็ช่วงเทศกาลสำคัญ ๆ   เช่นงาน ‘บุญเดือนสิบ’ ของภาคใต้…

“…เทศกาลงานเดือนสิบกระซิบว่า           อย่าลืมวันเวลากลับมาบ้าน                           ปู่ย่าตายายได้ชื่นบาน                     ในกุศลผลทานลูกหลานทำ…”

ดังนั้น รวมบทกวี กลับบ้านเรานะ Back Home ของ แสนภูมิ กล้าอยู่ จึงสมควรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวดกวีนิพนธ์ ประจำปีพุทธศักราช 2562