นำเสนอปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศของโลก ควบคู่กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต   เพื่อลดโลกร้อน ด้วยภาษาสำนวนกระชับ เรียบง่าย ชวนอ่าน และน่าเชื่อถือด้วยข้อมูลเชิงวิชาการที่ผ่านกระบวนการศึกษาวิจัยอย่างดียิ่ง สร้างความตระหนักรู้และปลูกฝังจิตสำนึกรักโลก รักสิ่งแวดล้อมได้อย่างน่าสนใจ