ไปโรงเรียน ของ รังสิมันต์ จุลหริก เป็นผลงานกวีนิพนธ์นำเสนอในรูปแบบกลอนแปดที่ยึด         ขนบค่อนข้างเคร่งครัด และมีความแม่นยำในเชิงฉันทลักษณ์พอสมควร ลักษณะเด่นของผลงานชุดนี้ คือผู้เขียนตั้งใจให้มีความเป็นเอกภาพทั้งรูปแบบเนื้อหา แม้แต่การวางลำดับชื่อเรื่องในแต่ละเรื่องก็จงใจเรียง เช่น เริ่มเปิดเรื่อง (เปิดหนังสือ) ด้วยบท เรื่องที่ 1 “รวมกันเป็น 1 : รั้ว ความรัก และนักเรียน”  เรื่องที่ 2            “ชู 2 นิ้ว : ตัวแทนถ้อยคำ” เรื่องที่ 3  “ปราการทั้ง 3 ความฝัน ความลวง ความจริง : ผู้ค้นพบในความสงบนิ่ง” เป็นต้น

ด้านเนื้อหา เป็นการเล่าผ่านความรู้สึก ความคิด มุมมองของเด็กนักเรียน   ด้วยสำนวนภาษาที่งดงาม  ปลุกปลอบใจ ทำให้ผู้อ่านเกิดแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ แก่ตนเองและสังคม ดังนั้น ผลงานชุดนี้เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชน

ดังนั้น รวมบทกวีไปโรงเรียน ของ รังสิมันต์  จุลหริก    จึงสมควรได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวดกวีนิพนธ์ ประจำปีพุทธศักราช 2559