เป็นการรวบรวมบทความที่หยิบยกประเด็นที่กำลังเป็นปัญหาในสังคมไทย มีการวิเคราะห์วิจัยเพื่อปลูกจิตสำนึกของผู้อ่านให้รู้จักมองปัญหาและคิดหาทางแก้ไข โดยผู้เขียนยกตัวอย่างแนวทางแก้ไขปัญหาด้วย