เราหลงลืมอะไรบางอย่างเป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น ที่สะท้อนและวิพากษ์วิจารณ์ชีวิตผู้คนในสังคมไทยปัจจุบันที่กำลัง “หลงลืมอะไรบางอย่าง” อันเป็นแก่นสารของชีวิต ทั้งในระดับบุคคล เช่น นักศึกษาที่ใฝ่ฝันจะเป็นนักปฏิวัติ แต่กลับแพ้ตนเองในเรื่องนักปฏิวัติในระดับชุมชน เช่น นักการเมืองท้องถิ่นที่ไร้อุดมการณ์ในเรื่องราวแสงแห่งศรัทธา และในระดับสังคม เช่น อดีตผู้นำวีรชนผู้มีวิถีชีวิตแปลกแยกจากครอบครัวและสังคมในเรื่องฟ้าเดียวกัน ผู้แต่งให้แง่คิดแก่ผู้อ่านว่า วิถีชีวิตแบบใหม่ตามกระแสสังคมโลกที่กำลังรุกล้ำเข้ามาทำให้ค่านิยมที่ดีงามของวิถีชีวิตดั้งเดิมสูญหายไปอย่างน่าเสียดาย และทิ้งท้ายให้ใคร่ครวญว่าทำอย่างไรวิถีชีวิตทั้งสองแบบจึงจะพัฒนาได้อย่างสันติและกลมกลืน หนังสือรวมเรื่องสั้นชุดนี้เป็นงานเขียนที่รังสรรค์ขึ้นเพื่อจรรโลงชีวิตและสังคมไทยร่วมสมัยอย่างมีวรรณศิลป์