เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่ถ่ายทอดจากประสบการณ์ของผู้เขียนซึ่งอยู่ในวงการแพทย์ด้วยการนำเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในวงการดังกล่าว ด้วยการสะท้อนปัญหาการตั้งคำถามอย่างจริงจังต่อการเผชิญหน้ากันระหว่างความขัดแย้งของความรู้สึกทางจิตใจกับภาระหน้าที่ระหว่างศีลธรรมกับจริยธรรม ด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยสำนึกเชิงมนุษยนิยมผ่านการเล่าเรื่องที่แยบยลกระชับและมีพลังในการสร้างอารมณ์สะเทือนใจ