เป็นอนุทินชีวิตของนายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช อันเป็นสารคดีที่เหมาะแก่ยุคสมัยในปัจจุบัน หนังสือได้แสดงให้เห็นชัดเจนว่านายแพทย์บรรลุเป็นคนตรง มีความซื่อสัตย์สุจริตสูง เคร่งครัดในความถูกต้องและชอบธรรม สมควรเป็นตัวอย่างของคนรุ่นหลังได้อย่างดีผู้เรียบเรียงสรรหาเรื่องที่ดี มีประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพชีวิตมีข้อมูลมาก จนเป็นสารคดีเชิงวิซาการได้ และถึงแม้จะมีเนื้อหาเชิงวิชาการ แต่ผู้เขียนก็รู้จักดำเนินเรื่องอย่างมีเทคนิคให้น่าอ่านราวกับนวนิยายด้วยการผูกปม คลายปม ซึ่งสร้างปมต่อไป ทำให้ผู้อ่านอยากติดตามเรื่อยไปจนตลอดเล่ม ในเชิงวรรณศิลป์ ผู้เรียบเรียงทำได้ดี เป็นขั้นตอนชวนอ่านมีน้ำหนักน่าเชื่อถือเพราะส่วนใหญ่เป็นบันทึกส่วนตัวของนายแพทย์บรรลุเอง และให้ความรู้เกี่ยวกับสภาพท้องถิ่นชนบทและเหตุการณ์บ้านเมืองพร้อมทั้งความเห็นของนายแพทย์บรรลุสรุปได้ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวผู้อ่านให้ทั้งความรู้และความคิด จึงเป็นหนังสือที่ควรสนับสนุนให้พิมพ์เผยแพร่ให้มากๆ ต่อไป เป็นการทำงานการค้นคว้าทางสารคดีเป็นครั้งแรกทั้งจากการสัมภาษณ์และการค้นคว้าจากเอกสารทำได้ดีมาก น่สนับสนุนให้มีการทำสารคดีประวัติบุคคลสำคัญของไทยให้มากขึ้นเพื่อเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมให้คนอื่นๆ ทำต่อไป