เขียนแบบเรื่องสั้น ที่มีหักมุมตอนจบ พรรณนาเนื้อเรื่องได้เห็นภาพพจน์
การนำเสนอมีกลวิธีที่แยบยล สามารถนำเรื่องธรรมดา เรียบง่าย มาบรรยายให้ผู้อ่านคาดไม่ถึง ใช้ภาษาพูดมาปนกับภาษาเขียนในช่วงบรรยาย ไม่มีการตรวจทานอย่างรอบคอบ มีการสะกดคำผิด และการเว้นวรรคไม่ถูกต้องหลายแห่ง ถ้าจะจัดพิมพ์ควรมีบรรณาการกิจและในเนื้อเรื่องควรมีภาพประกอบ ในการจัดทำหนังสือ ควรเชิญนักเขียน ผู้จัดทำภาพประกอบ และบรรณาธิการมาหารือกัน