“โข่ง” เด็กชายผู้เล่าเรื่อง “ทุ่งหญ้า ป่าข้าว เจ้าเขากาง และผม”  พาผู้อ่านย้อนอดีตไปสัมผัสชีวิตชาวนาที่เงินไม่ใช่ปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต หากการเอื้อเฟื้อแบ่งปันใส่ใจกันในหมู่เครือญาติและเพื่อนบ้านคือความสุขในความอัตคัด และเป็นรากฐานอันมั่นคงให้เด็กคนหนึ่งเติบโตมาด้วยความรักความผูกพัน สำนึกรับผิดชอบในหน้าที่ จนไม่รู้สึกว่าตนเองขาดอะไร

นอกจากภาพชีวิตในชนบท วรรณกรรมเยาวชนเรื่องนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงภาพการศึกษาของไทยในอดีตที่ดำเนินไปด้วยจิตวิญญาณแห่งความเสียสละของครูที่มุ่งมั่นจะพัฒนาลูกศิษย์ให้มีคุณภาพ หยิบยื่นโอกาสอันนำไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้น

วรรณกรรมเรื่องนี้ถ่ายทอดความรักความอบอุ่นของสายสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติ เพื่อนพ้อง ครูกับศิษย์ และคนกับสัตว์ในวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในชนบทที่หล่อหลอมให้เด็กคนหนึ่งได้เรียนรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งรอบตัว

คณะกรรมการตัดสินจึงมีมติให้ “ทุ่งหญ้า ป่าข้าว เจ้าเขากาง และผม”  ของ เอกอรุณ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด  ประเภทวรรณกรรมสำหรับเยาวชน  ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔