นำเสนอภูมิปัญญาการปกป้องคุ้มครองสภาพแวดล้อมโลกอย่างแยบยลและทันสมัย สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่าน นำไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวัน เช่น     การรีไซเคิลจักรยาน , การลดมลพิษจากหมากฝรั่ง , การแยกขยะ ฯลฯ แม้ผู้เขียนจะรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง แต่ก็นำมาร้อยเรียงด้วยภาษาสำนวนที่เรียบง่าย และมีลีลาเชิงวรรณศิลป์ ทำให้เรื่องน่าสนใจ ชวนอ่าน และถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องสั้น ๆ หลายเรื่องมารวมกัน แต่ทุกเรื่องล้วนเป็นภูมิปัญญาการปกป้องโลก หนังสือจึงมีเอกภาพ มีแก่นเรื่องชัดเจน เป็นงานเขียนที่จุดประกายความคิด พัฒนาสำนึกเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างดีเยี่ยม เป็นงานสารคดีเชิงวิทยาศาสตร์ที่ควรสนับสนุน เพราะหาคนเขียนได้ยากมาก