ญิฮาดในรัฐอิสลาม เป็นวรรณกรรมเชิงวิชาการ ที่ผู้เขียนร้อยเรียงเนื้อหาออกมาเป็นนิยายที่ดี ให้ความรู้เรื่องศาสนาอิสลาม ถือเป็นประตูกล ที่เปิดออกมาให้เห็นความงดงามของโลกมุสลิม ที่นอกจากจะเปิดสู่ความเข้าใจ แล้วยังเป็นประตูมิตรภาพที่ทำให้เข้าใจมุสลิมดีขึ้น แม้จะมีการสะกดคำภาษาไทยผิดอยู่บ้าง แต่แก่น และเนื้อหาของเรื่อง ที่ผสมผสานข้อมูลทางประวัติศาสตร์กับจินตนาการได้อย่างดี สามารถคลายความคลุมเครือในโลกมุสลิมได้ดีในหลาย ๆ ข้อสงสัย