นำเสนอเรื่องราวทางธรรมชาติวิทยาและปัญหาสิ่งแวดล้อมของไทย ด้วยกระบวนการค้นคว้าข้อมูลอย่างเป็นวิทยาศาสตร์และอย่างรอบด้าน ผ่านชั้นเชิงการเขียนที่ชวนอ่านก่อให้เกิดจิตสำนึกในการปกป้องรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมโดยมีการสัมภาษณ์บุคคลในพื้นที่ทำให้ข้อมูลหนักแน่น น่าเชื่อถือ ทำให้ได้แง่คิดว่า ความรู้อาจหาอ่านได้จากตำรา แต่หนังสือเล่มนี้อ่านแล้วได้ความคิด ความสำนึกในความถูกต้อง ความเป็นธรรมและความรักหวงแหนธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ก่อเกิดพลังการต่อสู้ เพื่อป้องกันการทำลายสิ่งแวดล้อม สมบัติสาธารณะ