รวมเรื่องสั้นที่มีความหลากหลายในเนื้อหาและกลวิธีการเขียน หยิบยกเอาปัญหาที่เกิด
ขึ้นในสังคม โดยเฉพาะประเด็นความขัดแย้งระหว่างค่านิยมของสังคมเดิมกับโลกที่เปลี่ยนไป มองผ่าน
สายตาของมนุษย์ในฐานะปัจเจกบุคคล ที่เต็มไปด้วยน้ำเสียงที่แข็งกรัาวและแฝงการเสียดสี
ประชดประชัน ด้วยการสร้างสรรค์กลวิธีการเล่าเรื่องหลายรูปแบบทั้งในแนวทดลองและ
แนวสมจริง