Family Comes First ด้วยรักและผุพัง ของ นริศพงศ์ รักวัฒนานนท์ เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น ๑๑ เรื่อง ที่มีทิศทางไปในแนวเดียวกัน คือ เล่าเรื่องของคนไทยเชื้อสายจีนและครอบครัวจีนที่อยู่ในสังคมไทย ผู้แต่งสะท้อนลักษณะทางวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ
และความคิด ของสังคมแบบจีนได้อย่างเด่นชัดและกระทบใจ ทั้งเปิดเปลือยปัญหาที่แฝงฝังอยู่โดยเฉพาะพลังอำนาจที่กดทับของประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิม เช่น ภาระหน้าที่ต่อครอบครัวหรือวงศ์ตระกูล การให้ความสำคัญแก่ลูกชายละเลยลูกสาว การต้องเก็บงำความคิดความต้องการ และตัวตนที่แท้จริง โดยแสดงผ่านตัวละครที่มีความแตกต่าง ทั้งในด้านวัยสถานะทางสังคม วุฒิภาวะ และเพศสภาพ

ผู้แต่งบรรยายปูพื้นเรื่องอย่างละเอียดและแจ่มชัด ด้วยภาษาที่เรียบง่ายแต่สื่อความหมายได้ลุ่มลึก บางเรื่องใช้สัญลักษณ์ บางเรื่องเหนือจริง นำผู้อ่านไปสู้ประเด็นความขัดแย้ง และการต่อต้านของตัวละคร ที่เกิดและเติบโตอยู่ในกรอบของครอบครัว
แต่ในขณะเดียวกันก็ถูกหล่อหลอมจากสังคมใหญ่ที่เป็นสากล อย่างไรก็ดี แม้เรื่องราวของเรื่องสั้นชุดนี้จะเป็นเรื่องของคนเชื้อสายจีน แต่ปัญหาและการดิ้นรนให้หลุดพ้นจากปัญหาเหล่านี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาสามัญของมนุษย์ที่มีอยู่ในทุกสังคม ทุกยุคสมัย

คณะกรรมการตัดสินจึงมติให้หนังสือรวมเรื่องสั้น Family Comes First ด้วยรักและผุพัง ของ นริศพงศ์ รักวัฒนานนท์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ดประเภทรวมเรื่องสั้น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕