เป็นหนังสือที่ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ นำเอาวิถีการดำรงชีวิต ตลอดจนประเพณีความเชื่อต่าง ๆ ของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาเล่าเป็นเรื่อง ๆ เช่น เรื่อง ข่าว งาน กิน บ้าน วัด ฯลฯ รวม ๑๕ เรื่องด้วยกัน เป็นการเล่าเรื่องด้วยภาษาง่าย ๆแต่อุดมไปด้วยเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อความรู้ ความเข้าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมของคนอีสานเป็นอย่างดี วิธีการเล่านั้นยึดเอาอำเภออาจสามารถ
จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นที่มาของเรื่อง แต่ถ้าอ่านให้ตลอดแล้ว สิ่งที่สะท้อนเป็นวัฒนธรรมประเพณีนั้นเป็นของคนอีสานโดยรวมมากกว่าเป็นของอำเภออาจสามารถ บ้านเกิดของผู้เขียน ผู้เขียนไม่ใช่นักเขียนโดยอาชีพ แต่เป็นนักการศึกษาที่อุทิศตนเพื่อการศึกษามาโดยตลอด
อีสานเมื่อวันวาน ก็เป็นสื่อสะท้อนความคิดในเชิงการศึกษาไว้เป็นอย่างดี เนื้อหาสาระขอหนังสือมีคุณค่าสูงมาก ผู้อ่านจะได้ข้อมูลทางมนุษยวิทยาและสังคมวิทยาที่ดีของคนไทยืนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ได้รับรางวัลที่ ๑ ประเภทหนังสือดีในอดีต