เป็นสารคดีวิทยาศาสตร์ สายธรรมชาติวิทยา (พืชและสัตว์) ที่นำเสนอข้อมูลลึกเชิงพฤกษศาสตร์และสัตวศาสตร์ด้วยกลวิธีที่ชวนอ่านชวนติดตาม ทั้งการร้อยเรียงเรื่องราวที่มีชั้นเชิงทางวรรณศิลป์ และการใช้ภาษาสำนวนที่เรียบง่าย แต่มีอรรถรสในการอ่าน มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ มีการคัดสรรประเด็นที่จะนำมาเขียนได้ดี ตอบสนองความสนใจใคร่รู้ของผู้อ่านทุกเพศทุกวัย บางประเด็นดูเป็นเรื่องเล็กๆ ที่หลายคนมองข้าม อาทิ เรื่องทาก เรื่องรังนก เรื่องต้นหญ้า เรื่องเห็ด ฯลฯ แต่ผู้เขียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลนำมาเขียนเชื่อมโยงเข้ากับประสบการณ์ส่วนตัว ทำให้เรื่องเล็กๆ มีความน่าสนใจ อ่านสนุก เพลิดเพลิน ได้ความรู้ ได้แรงบันดาลใจในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับพืชและสัตว์เหล่านั้นอย่างตระหนักในคุณค่า สมดังเจตนารมณ์ของผู้เขียนที่ระบุว่าพืชและสัตว์ที่เขียนถึงในหนังสือเล่มนี้   อาจไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่น่ารักและวิเศษกว่าคน แต่มันมีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตของมันเองในโลกใบนี้เท่าเทียมกับพวกเรา