ผลรางวัล

รางวัลความคิดสร้างสรรค์

  • Home
  • รางวัลความคิดสร้างสรรค์

ผู้พิทักษ์กาลเวลา

ใช้ตัวละครวัยเดียวกับวัยรุ่น สื่อความหมายให้ผู้อ่านในวัยนี้ได้ มีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เน้นความสัมพันธ์ของครอบครัว สอนให้คนรู้จักทำงานทำงานให้มีคุณค่า สะกดคำผิด ได้ความคิดจากเรื่องอื่น ในการเขียนเรื่อง...

ชุมนุมผมไม่ธรรมดานะ

เป็นเรื่องที่มีฉากเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ซึ่งทำให้อ่านเข้าใจง่าย เป็นเรื่องเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์และการอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งผู้เขียนสื่อความหมายได้ดีในหมู่วัยรุ่น ภาษาที่ใช้เรียบง่ายแต่มีความหมา...

มีความคิดสร้างสรรค์ เขียนถูกต้องตามหลักการประพันธ์ เนื้อเรื่องสนุก ชวนติดตาม ลำดับเรื่องยังวกวนภาษาที่ใช้บางตอนฟุมเฟือย ชื่อเฉพาะภาษาอังกฤษในเรื่องน่าจะเขียนเป็นคำไทย ชื่อเกาะน่าจะใช้ภาษาไทย จะลึกลับก...